تعدادی از کاربردهای سامانه پیام کوتاه برای اداره گاز

 • ارسال پیام های هشداری و خبری به عموم (اطلاع رسانی قطع گاز، ارسال اخطاریه قطع گاز، ارسال و دریافت شماره کنتور از طریق سامانه،خبر رسانی به کلیه همکاران و ارسال نیرو و متخصصین جهت بازدید و رفع مشکلات قطعی گاز از طریق پیام کوتاه)
 • آموزش عمومی برای جلوگیری از بروز حوادث و گازگرفتگی از طریق ارسال اس ام اس
 • هماهنگی و همکاری با سایر ارگانها از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه 
 • بررسی و رسیدگی برکلیه امور ایمنی از طریق ارسال پیامک
 • اعلام برگزاری دوره های آموزشی به کارکنان و اعضاء با ارسال اس ام اس
 • اطلاع رسانی پیامکی در مواقع ضروری (جلسات فوق العاده ، شرایط غیر مترقبه و...)
 • تهیه و جمع آوری پیامکی آمار مربوط به مصدومین در رابطه با حوادث و سایر امور مشابه 
 • ارسال پیام کوتاه جهت هماهنگی و همکاری با واحدهای زیربط
 • سازماندهی و اعلام گروهها و واحدهای ذیربط از طریق ارسال پیام کوتاه
 • معرفی خدمات اداره گاز به عموم از طریق سامانه ارسال و دریافت پیام کوتاه سفیرک
 • اعلام جلسات کاری، بخشنامه ها و مصوبات به اعضاء و همکاران با ارسال اس ام اس
 • ارسال پیام تبریک و تسلیت به اعضاء و همکاران
 • برگزاری نظرسنجی پیامکی جهت پیشبرد اهداف اداره گاز
 • ایجاد سامانه دریافت شکایات ، انتقادات و پیشنهادات